Tram 22 – A fantastic way to discover Prague!

Greetings, fellow explorers! If you’re eager to soak in the wonders of Prague, Tram Line 22 is your ticket to an unforgettable journey. Let’s embark on a simple guide, tracing the tram’s path from its starting point at Bílá Hora, winding through historic sites like Prazski Hrad, Malostranská, the Charles Bridge, Most Legi, Národní Třída, Karlovo Náměstí, and concluding at Nádraží Hostivař.

What can you see as you travel with tram line 22 in Prague?

1. Bílá Hora: Where History Begins

Our tram journey kicks off at Bílá Hora, a place steeped in history. As the tram sets forth, you’ll find yourself surrounded by the echoes of the Battle of White Mountain. Take a moment to appreciate Bílá Hora Square, home to the striking Church of St. John of Nepomuk, a testament to Prague’s rich past.

2. Prazski Hrad: The Castle Majesty

Tram Line 22 then gracefully glides into the iconic Prazski Hrad – Prague Castle. Gaze in awe at this majestic fortress perched atop the hill, adorned with spires and steeped in centuries of history. Consider disembarking here to explore the castle complex, a treasure trove of architectural wonders, including the renowned St. Vitus Cathedral.

tram 22 in prague

3. Malostranská: A Stroll Through Lesser Town

Next stop, Malostranská! Disembark here to explore Lesser Town’s charming streets, adorned with colorful buildings and cobblestone paths. Meander through the alleys, soaking in the old-world charm, and perhaps indulge in a delightful coffee at one of the quaint cafes that dot the area.

4. Charles Bridge: A View to Remember

As Tram Line 22 continues its journey, get ready for a spectacular view of the Vltava River and the famous Charles Bridge. Although the tram doesn’t cross the bridge itself, consider hopping off at Malostranské náměstí for a leisurely stroll across this iconic landmark. Capture the breathtaking scenery and absorb the lively atmosphere.

charles bridge

If you want to visit the Petrin Hill, get off at Ujezd and take the funicular to the top of the Petrin Hill.

5. Most Legi: Bridge Vibes

The tram then passes across Most Legi, a modern bridge offering fantastic views of the river and the city. Enjoy the contemporary architecture and the hustle and bustle of the riverbanks as you traverse this picturesque part of Prague.

6. Národní Třída: Urban Elegance

Tram Line 22 glides through Národní Třída, an urban hub pulsating with life. Here, you’ll find a mix of shops, theaters, and vibrant energy. Immerse yourself in the city’s urban elegance, whether you choose to explore the shops or simply observe the local buzz.

7. Karlovo Náměstí: Central Square Charm

As the tram inches closer to its final destination, it passes through Karlovo Náměstí, a central square surrounded by historical buildings and lively activity. Take a moment to soak in the atmosphere and perhaps explore the nearby streets before continuing your tram adventure.

8. Nádraží Hostivař: Journey’s End

Finally, Tram Line 22 arrives at its last stop – Nádraží Hostivař. This district, nestled in the southeastern part of Prague, provides a glimpse into local life. Take the opportunity to explore Hostivař Park or discover the hidden gems in the surrounding area. This is one of the largest parks in Prague and a very peaceful area. Why not bring some food and a blanket along and have your picnic here?

tram number 22 in prague

Tram Line 22 is a magical journey through Prague’s history, architecture, and vibrant neighborhoods. Whether you’re captivated by ancient castles, charming streets, or bustling squares, this tram adventure promises an enriching experience in the heart of this beautiful city. All aboard for an exploration of Prague’s wonders!


Where can I buy tickets for the tram?

You can buy tickets for trams and public transportation at the larger stops in Prague. At such places you can find ticket machines where you can buy the needed tickets before getting onboard. It is also possible to by tickets inside the trams (normally), but it is always easier to arrange it before you start your journey.

If you plan on discovering Prague with the help of tram 22, a 24-hour pass is the best solution as you can get on and off the tram at any time without having to worry about time limits. You can read more about public transportation in Prague here.

5 Fontos események Prága történelmében

Prága gazdag és lenyűgöző történelemmel rendelkezik. A város inváziókat és forradalmakat tapasztalt. Más szóval, Prága mindent látott. Ebben a cikkben röviden öt olyan eseményről szeretnénk írni, amelyek nagy hatással voltak a városra és történelmére. Ha többet szeretne megtudni a különböző eseményekről, keresse fel a Wikipédiát vagy más megbízható forrást. Csatlakozhat egy prágai vezetett túrához is, ha többet szeretne megtudni.

1. A prágai vár alapítása (9. század)

A prágai vár a világ legnagyobb kastélykomplexuma. Ez volt az a hely, ahonnan a cseh uralkodók több mint ezer éve irányítják az országot. A kastély építése a 9. században kezdődött, így Európa egyik legrégebbi kastélyává vált.

2. A Károly-híd építése (1357)

A Károly-híd Prága egyik leghíresebb nevezetessége. A Moldva folyót átszelő híd a 14. században épült. Hosszú ideig ez volt az egyetlen összeköttetés a prágai vár és a város óvárosa között, de ha ma Prágába látogat, ez csak egy a sok híd közül. De az igazság az, hogy a Prágába érkező turisták csak egy híd nevére emlékeznek, amikor hazamennek, és ez a Károly-híd.

Károly híd

3. Prága defenesztrációja (1618)

Prága defenesztrációja kulcsfontosságú esemény volt a harmincéves háború kezdetén, amely egy jelentős európai konfliktus volt, amely 1618-tól 1648-ig tartott. 1618-ban a cseh lázadók kidobták a Habsburg tisztviselőket a prágai vár ablakából, ami konfliktust váltott ki.

4. Prágai tavasz (1968)

A prágai tavasz a politikai liberalizáció és a tömeges tiltakozás időszaka volt Csehszlovákiában. 1968. január 5-én kezdődött, és körülbelül 7 1/2 hónappal később ért véget a Szovjetunió által vezetett invázió miatt 1968. augusztus 21-én. Az időszakot a reformok és a nagyobb politikai szabadság bevezetésére tett kísérletek jellemezték, de az invázió véget vetett ezeknek a reményeknek.

5. Bársonyos forradalom (1989)

A bársonyos forradalom egy erőszakmentes politikai forradalom volt, amely 1989-ben zajlott Csehszlovákiában. A forradalom az ország 41 éves kommunista uralmának végéhez vezetett. A bársonyos forradalmat tömegtüntetések és sztrájkok emelték ki Prágában, valamint az ország más városaiban.

Ezek az események mind jelentős szerepet játszottak Prága történelmének alakításában. Ezeknek az eseményeknek a megismerésével jobban megérthetjük a város gazdag múltját és az európai történelemben játszott fontos szerepét. Ha többet szeretne megtudni Prágáról, csatlakozzon egy vezetett túrához, nézze meg a Prágai Útikalauzunk többi cikkét, és jöjjön el, és fedezze fel a várost hamarosan!

5 Important Events in the History of Prague

Prague has a rich and fascinating history. The city has experienced invasions and revolutions. In other words, Prague has seen it all. In this article, we would like to write shortly about five events that has impacted the city and its history greatly. If you want to learn more about the different events, go to Wikipedia or some other source that you trust. You can also join a guided tour in Prague to learn more.

1. Foundation of Prague Castle (9th century)

Prague Castle is the largest castle complex in the world. It has been the place from which Czech rulers have governed the country for more than thousand years. The construction of the castle started in the 9th century making it one of the oldest castles in Europe.

2. Construction of the Charles Bridge (1357)

Charles Bridge is one of the most famous landmarks in Prague. The bridge, which crosses the Vltava River, was built in the 14th century. For a long time it was the only connection between Prague Castle and the city’s Old Town, but if you visit Prague today, it is only one of many bridges. But, the truth is that tourists coming to Prague only remember the name of one bridge as they go home and that is the Charles Bridge.

charles bridge

3. Defenestration of Prague (1618)

The Defenestration of Prague was a pivotal event in the start of the Thirty Years’ War, a major European conflict that lasted from 1618 to 1648. In 1618, Czech rebels threw Habsburg officials out of a window of the Prague Castle, sparking the conflict.

4. Prague Spring (1968)

The Prague Spring was a period of political liberalization and mass protest in Czechoslovakia. It began on January 5 in 1968, and it ended approximatelz 7 1/2 months later due to the Soviet Union-led invasion on August 21, 1968. The period was characterized by attempts to institute reforms and greater political freedom, but the invasion put an end to these hopes.

5. Velvet Revolution (1989)

The Velvet Revolution was a non-violent political revolution that took place in Czechoslovakia in 1989. The revolution led to the end of 41 years of Communist rule in the country. The Velvet Revolution was highlighted by mass demonstrations and strikes in Prague, as well as other cities throughout the country.

These events have all played a significant role in shaping the history of Prague. By learning about these events, we can gain a better understanding of the city’s rich past and the important role it has played in European history. If you wan to learn more about Prague, join a guided tour, take a look at the other articles in our Prague Guide, and come discover the city for yourself soon!

Six hidden gems worth visiting in Prague

Prague is a city full of wonders and surprises. Beyond the well-known tourist attractions such as the Charles Bridge, the castle, the Petrin hill, the Old Town square, and the national theatre, many hidden gems are waiting to be discovered. Here are six of Prague’s best-hidden attractions that are worth visiting.

Six hidden gems worth visiting in Prague

Wallenstein Garden

The Wallenstein Garden, located in the Lesser Town of Prague, is one of the city’s most beautiful and serene gardens. It was built in the early 17th century as part of the Wallenstein Palace complex, which was home to the Imperial General Albrecht von Wallenstein. The garden was designed in the Italian Baroque style, with terraces, fountains, sculptures, and a small artificial grotto.

One of the most striking features of the garden is the large central fountain, which is surrounded by a circular pond. The fountain features a sculpture of Neptune, the Roman god of the sea, and is one of the largest Baroque fountains in Europe. Visitors can sit on the nearby benches and enjoy the peaceful sound of the water as it flows from the fountain.

Another highlight of the garden is the Sala Terrena, a large hall that opens onto the garden. The Sala Terrena was used for concerts, theatrical performances, and other cultural events during Wallenstein’s time. Today, it is used for art exhibitions and other events.

The garden is also home to a number of sculptures and statues, including one of the god Mars, which stands guard over the entrance to the garden. Other notable sculptures include the Three Graces and the Bronze Dragon.

One of the most interesting features of the Wallenstein Garden is the small artificial grotto, located at the garden’s northern end. The grotto is made of stone and features a small pond, stalactites, and other rock formations. It was designed to look like a natural cave and is a popular spot for visitors to explore.

Letna Park

Letna Park in Prague is worth visiting tourists, as it offers some of the city’s best panoramic views. From the top of the hill, you can see the Vltava River, the Old Town, and many of Prague’s famous landmarks, such as St. Vitus Cathedral, Prague Castle, and the Charles Bridge.

But that’s not all Letna Park has to offer. It’s also a popular spot for locals to hang out, jog, bike, have a picnic, or just enjoy some peace and quiet away from the city’s busy streets. You’ll see families with kids playing on the playgrounds, couples strolling hand in hand, and groups of friends playing frisbee or having a BBQ.

One of the park’s highlights is the Letna Beer Garden, located near the top of the hill. Here, you can enjoy a cold Czech beer and some traditional snacks, such as sausages or pickled cheese, while taking in the stunning views of Prague.

The park is also home to several interesting sculptures, including the Metronome, which was installed in the 1990s after the fall of communism. The Metronome is a large, swinging pendulum that serves as a reminder of Prague’s turbulent history.

In addition, Letna Park is conveniently located near other popular attractions, such as the Prague Castle and the National Technical Museum. You can easily combine a visit to Letna Park with a trip to these other sites.

The Museum of Alchemists and Magicians

The Museum of Alchemists and Magicians is a unique and fascinating attraction worth visiting for tourists interested in Prague’s mysterious and occult history.

Located in the heart of Prague’s Old Town, the museum takes you back to the 16th century when alchemy and magic were widely practiced in the city. As you walk through the museum’s rooms, you’ll see a variety of exhibits that showcase the tools, instruments, and artifacts used by alchemists and magicians, as well as their beliefs and practices.

One of the museum’s highlights is the recreation of an alchemist’s laboratory, complete with potions, elixirs, and other mysterious substances. You’ll also see a collection of rare books and manuscripts, such as the legendary “Book of Abramelin”, which is said to contain the secrets of ancient magic.

The museum’s collection also includes a number of artifacts related to the famous alchemist Edward Kelley, who lived in Prague in the late 16th century and worked for Emperor Rudolf II. Kelley is said to have produced the legendary Philosopher’s Stone, a substance that could supposedly turn base metals into gold and grant eternal youth.

Aside from its historical and cultural significance, the museum offers visitors a fun and interactive experience. You can try on period costumes, take part in various experiments, and even have your fortune told by a professional tarot card reader.

Franciscan Garden

The Franciscan Garden is a peaceful oasis in Prague that is worth visiting for tourists who want to take a break from the hustle and bustle of the city and enjoy some tranquility.

The garden was founded in the 14th century by the Franciscan monks who used it as a place of meditation and contemplation. Today, the garden has been renovated and transformed into a beautiful public park with various trees, flowers, and fountains.

One of the highlights of the Franciscan Garden is the lovely pond in the center, which is home to ducks and other wildlife. You can sit on one of the benches surrounding the pond and enjoy the peaceful atmosphere while listening to the sound of the water.

The garden is also a great place to have a picnic, read a book, or just relax in the shade of the trees. There’s a small café where you can grab a coffee or a snack and enjoy the view of the garden.

Another reason to visit the Franciscan Garden is its convenient location. It’s located just a few minutes’ walk from Prague’s famous Wenceslas Square, which makes it a great place to escape the crowds and noise of the city center.

The John Lennon Wall

The John Lennon Wall is a must-see attraction in Prague for tourists who are interested in music, art, and history. The wall is located in the charming district of Malá Strana, near the Vltava River, and it’s one of the city’s most iconic and colorful landmarks.

The wall became famous during the 1980s when Prague was still under communist rule. At that time, young Czechs used the wall as a way to express their dissent and frustration with the regime. They painted images of John Lennon, who was a symbol of freedom and peace, as well as political slogans and messages of hope and love.

john lennon wall

Today, the wall is covered with colorful graffiti, quotes, and artwork, and it’s a vibrant and ever-changing tribute to Lennon and his message of peace. Tourists can spend hours wandering around the wall, admiring the art and reading the messages written in many different languages.

Visiting the John Lennon Wall is also a great way to explore the charming district of Malá Strana. The area is full of quaint streets and historic buildings, and it’s a great place to grab a bite to eat or a drink in one of the many cafés and restaurants.

Vojanovy Sady

Vojanovy Sady is a charming and picturesque park located in the historic district of Malá Strana, and it’s definitely worth visiting for tourists who want to experience the beauty and tranquility of Prague’s parks.

The park is named after the Vojan family, who owned the land in the 18th century. Today, the park features a variety of trees, flowers, and shrubs, as well as several walking paths and benches where visitors can relax and enjoy the view.

One of the highlights of Vojanovy Sady is the beautiful pond in the center, which is surrounded by weeping willows and other trees. You can sit on one of the benches by the pond and watch the ducks and swans swimming in the water.

Another reason to visit Vojanovy Sady is its historical significance. The park is next to the famous Church of St. Nicholas, one of Prague’s most important Baroque buildings. The park offers a great vantage point to admire the church’s ornate facade and dome.

Vojanovy Sady is also a great place to escape the crowds and noise of the city center. The park is usually not as crowded as other popular tourist spots, making it a peaceful and relaxing place.

Are you ready to discover these hidden gems in Prague?

Prague is a city full of hidden gems waiting to be discovered. From peaceful gardens to quirky museums, this beautiful city has something for everyone. The next time you visit Prague, be sure to check out some of these hidden attractions and experience the city in a whole new way.

Fantastic activities for families with kids in Prague.

Prague is a beautiful and historic city with plenty to offer families looking for fun and a memorable vacation. From exploring the city’s stunning architecture and museums to trying out delicious local cuisine and experiencing the city’s vibrant culture, there’s something for everyone in Prague. In this article, we’ll take a look at some of the best activities and attractions for families traveling to Prague, providing ideas and inspiration for a fun-filled and unforgettable trip. Whether you’re traveling with young children or teenagers, Prague has plenty to offer families looking for an adventure. Let’s dive in!

family friendly prague

Prague Castle:

Prague Castle is a great place to go with kids. The castle complex offers a range of activities suitable for children, and it’s a great way to introduce kids to the history and culture of the city.

One of the main attractions that kids will love is the Golden Lane, which is a picturesque alley of colorful houses that was once the homes of castle guards and craftsmen. Kids can explore the tiny houses and learn about life in medieval times.

Another attraction that kids will love is the Toy Museum, which is located within the castle complex. The museum features a collection of over 2,000 toys from different eras, and kids can play with some of the exhibits and learn about the history of toys.

St. Vitus Cathedral, which is located within the castle complex, is also an impressive attraction that kids will enjoy. The cathedral features beautiful stained glass windows and intricate stone carvings, and it’s a great way to introduce kids to Gothic architecture and the history of the Czech Republic.

Additionally, the castle complex has several gardens and courtyards that are great for kids to explore and run around in, and there are several restaurants and cafes within the castle complex that offer kid-friendly menus.

prague castle

Charles Bridge:

The Charles Bridge in Prague is a fun and unique experience for kids for several reasons.

First, the bridge is a pedestrian-only zone, so kids can run and play without worrying about traffic. The bridge is also lined with street performers, musicians, and artists, creating a lively and entertaining atmosphere that kids will enjoy.

Additionally, the bridge offers stunning views of the Vltava River, the Prague Castle, and the city skyline. Kids can enjoy the views and take in the beautiful surroundings, while parents can take memorable family photos.

The bridge is also home to several interesting statues, including the famous statue of St. John of Nepomuk, which according to legend, brings good luck to those who touch it. Kids will enjoy seeing and touching the different statues and learning about their history and significance.

charles bridge prague

Prague Zoo:

Prague Zoo is one of the most popular attractions for families in Prague. It’s located in a beautiful natural setting and is home to more than 4,000 animals from all around the world. The zoo is open all year round and offers a range of educational activities, including animal feedings and educational programs for kids.

One of the highlights of Prague Zoo is its “Africa” exhibit, which features a range of African animals, including giraffes, zebras, and elephants. The zoo also has a “Gorilla Pavilion,” which is home to a group of western lowland gorillas, and a “Polarium,” which features animals from the Arctic and Antarctic regions, including penguins, seals, and polar bears.

The zoo offers a range of animal feedings and shows throughout the day, including feeding times for lions, tigers, and penguins. There are also daily demonstrations and shows, such as the bird of prey demonstration and the sea lion show.

In addition to the animal exhibits, the zoo also has a range of other attractions, including a children’s zoo, a playground, and a petting zoo.

prague zoo

Letna Park:

Letna Park is a beautiful and expansive park located in Prague, and it’s a great destination for families with kids. Here are some cool things to do in Letna Park.

 1. Play on the Playground: Letna Park has a large playground with plenty of swings, slides, and climbing equipment for kids to enjoy. It’s a great place for kids to run around and burn off some energy while parents relax on a nearby bench.
 2. Visit the Beer Garden: The Letna Beer Garden is a popular destination for families, with plenty of outdoor seating and a great selection of Czech beers and snacks. Parents can enjoy a cold beer while the kids run around and play on the nearby grassy areas.
 3. Take a Walk or Bike Ride: Letna Park has plenty of walking and biking paths that wind through the park, offering stunning views of the city and the river. Families can rent bikes, explore the park together, or take a leisurely stroll and enjoy the fresh air and beautiful scenery.
 4. Play Sports: Letna Park has several sports fields and courts, including a soccer field, a basketball court, and a skate park. Families can bring a ball or frisbee and play a game together, or watch some of the local players in action.

National Museum:

Taking your kids to a museum might be too much for some, but the National Museum in Prague has a lot to offer if you are ready for a challenge. The museum has a wide range of exhibits, covering everything from natural history to Czech culture and history, making it a great place for kids to learn and explore.

One of the museum’s highlights for families is the exhibits on natural history, which include displays on dinosaurs, animals, and plants. Kids can see life-size models of dinosaurs, explore the different habitats of animals, and learn about the natural world around them.

The museum also has exhibits on Czech history and culture, including displays on famous Czech figures and events. Kids can learn about the country’s history, see artifacts from different periods, and understand how the country has changed over time.

In addition to the exhibits, the museum also features several interactive activities and workshops for kids, including crafts, games, and other hands-on activities. These activities are a great way for kids to engage with the exhibits and learn in a fun and interactive way.

national museum prague

Petrin Hill:

Petrin Hill is a popular destination for families with kids in Prague, and there are plenty of fun and engaging activities for kids to enjoy. Here are some things that kids can do at Petrin Hill:

 1. Ride the Funicular: The funicular is a popular way to reach the top of Petrin Hill, and kids will love the short ride up the steep slope. The funicular offers great views of the city and the hillside, and it’s a fun experience that kids won’t forget.
 2. Visit the Mirror Maze: The Mirror Maze is a fun attraction for kids, with a labyrinth of mirrors that create all sorts of optical illusions. It’s a great way to challenge kids’ perception and spatial awareness, and it’s a lot of fun to explore.
 3. Climb the Petrin Tower: The Petrin Tower is a miniature version of the Eiffel Tower, and it offers stunning views of the city and the surrounding area. Kids will love climbing the tower’s 299 steps to the top; the view from the top is truly breathtaking.
 4. Explore the Gardens: Petrin Hill has several gardens and parks that are perfect for kids to explore, with plenty of open spaces and natural beauty. Kids can run around, play games, or have a picnic in one of the many grassy areas.
 5. Ride a Bike or Scooter: Petrin Hill has several biking and scooter paths that wind through the park, offering great views and a fun way to explore the area. Families can rent bikes or scooters and explore the park together, or bring their own and enjoy a leisurely ride.
Petrin Hill in Prague

Vysehrad:

Families like Vysehrad for many reasons. First and foremost, the historic fortress and castle are fascinating places for both adults and children, with a rich history that dates back over 1,000 years. The fortress features impressive ramparts, towers, and gates, while the castle has beautiful gardens, courtyards, and a stunning view of the city. Kids will love exploring the various nooks and crannies of the castle and imagining what life was like in medieval times.

In addition to the castle, Vysehrad has several parks and playgrounds perfect for families with kids. The Vojanovy Sady Park, in particular, is a great place for kids to explore, with a playground, a pond, and plenty of trees and green space. Parents can relax on a bench while their kids play, or join in on the fun themselves.

Old Town Square:

The Old Town Square is a popular destination for families with kids in Prague, and there are plenty of fun and interesting activities for kids to enjoy. Here are some things that kids can do at the Old Town Square:

 1. Visit the Astronomical Clock: The Astronomical Clock is a must-see attraction in Prague, and kids will love watching the clock’s moving figures and intricate designs. The clock puts on a show every hour, and it’s a great way to learn about the city’s history and culture.
 2. Ride a Horse-Drawn Carriage: Kids will love riding in a traditional horse-drawn carriage, which offers a unique and memorable way to see the city’s sights. The carriages offer a great way to explore the city’s historic streets and buildings.
 3. Visit the Tyn Church: The Tyn Church is a stunning Gothic cathedral located in the Old Town Square, and it’s a great way to experience the city’s rich history and architecture. Kids will love the intricate designs and details of the church, and it’s a great way to learn about the city’s religious traditions.
 4. Try Local Food and Drink: The Old Town Square is home to several restaurants and cafes that offer delicious local food and drink, including traditional Czech cuisine and famous Czech beer. Kids can try out new and exciting foods and drinks, and parents can enjoy some of the city’s best culinary offerings.
 5. Watch Street Performances: The Old Town Square is a popular destination for street performers, with musicians, magicians, and other artists entertaining crowds throughout the day. Kids will love watching the performances and getting in on the action, and it’s a great way to experience the city’s vibrant culture and energy.
astronomical clock prague

National Technical Museum:

The National Technical Museum in Prague is a great place for kids to learn about the history of technology and engineering. The museum has a wide range of exhibits, from transportation to astronomy and more, and many of them are interactive, making them engaging and fun for kids.

One of the museum’s highlights for kids is the transportation exhibit, which features a range of vehicles, including cars, trains, airplanes, and even a real steam engine. Kids can explore the different vehicles, climb aboard some of them, and learn about the history of transportation and engineering.

Another popular exhibit for kids is the planetarium, which features shows that take visitors on a journey through the universe. The shows are visually stunning and educational, and they are a great way for kids to learn about astronomy and the wonders of the cosmos.

The museum also features several hands-on exhibitions where kids can try their hand at different engineering and science activities, including building bridges, experimenting with sound and light, and exploring the properties of electricity and magnetism.

Miniature Museum:

The Miniatur Museum in Prague is a unique and fascinating attraction that is perfect for families with kids. The museum features an extensive collection of miniature models, including buildings, vehicles, and other objects, all of which are incredibly detailed and accurate.

The museum is divided into several sections, each showcasing a different theme or era. Visitors can see detailed models of famous landmarks from around the world, including the Eiffel Tower, the Taj Mahal, and the Colosseum. There are also models of famous historical events, such as the Battle of Waterloo and the sinking of the Titanic.

One of the most impressive sections of the museum is the model railway, which features a large and intricate train system that runs through a detailed miniature landscape. Kids will love watching the trains go by and trying to spot all the tiny details, such as miniature people, animals, and vehicles.

In addition to the models, the museum also features several interactive exhibits, including a hands-on model-building station where kids can create their own miniature models.

miniatur museum prague

Wenceslas Square:

Wenceslas Square is one of Prague’s most popular and bustling areas, and visitors can enjoy several family-friendly activities while exploring the area.

One of the main attractions is the National Museum, located at the top of the square. The museum has various exhibits suitable for children, including displays on natural history, science, and Czech culture. There are also regular workshops and events for kids, including crafts and hands-on activities.

Another fun activity for families is to take a horse-drawn carriage ride around the square. Kids will love the novelty of riding in a carriage, and it’s a great way to see the sights and take in the atmosphere of the square.

There are also several street performers and musicians in the area, creating a lively and entertaining atmosphere. Kids can enjoy watching the different performers and even participate in some of the shows and games.

The square is transformed into a Christmas market in December and early January, with festive decorations, traditional food and drink, and a range of fun activities for kids, including ice skating and carousel rides.

Finally, the square is surrounded by a range of shops, restaurants, and cafes, making it a great place to stop for a snack or a meal. Many restaurants and cafes offer kid-friendly menus and activities, and there are several ice cream and sweet shops in the area.

family at the wenceslas square prague

River cruise:

Children might find it tiring to walk around the city to explore the different sights and attractions. But it suddenly feels much better and nicer if they can see it all while enjoying a boat trip on the Vltava river. That is why a river cruise on the Vltava river is a fantastic family activity in Prague.

There are boat trips where you simply look out the window and enjoy the view, while other tours come with live music, dinner opportunities, and other options. If it is cold outside, you can sit inside and enjoy the view by looking out the window. But it is possible on almost all boats to sit outside which is a refreshing and a beautiful experience, especially on a warm summer evening.

river cruise in prague

Chocolate Museum:

Families love the Chocolate Museum in Prague because it’s a fun and interactive attraction that offers a unique and tasty experience for visitors of all ages.

The museum is located in the heart of the city. It offers a fascinating insight into the chocolate-making history, from the ancient Mayan and Aztec civilizations to the present day. Visitors can learn about the origins of chocolate, how it’s made, and how it’s used in different cultures and cuisines.

One of the main highlights of the museum is the chocolate-making workshop, where visitors can learn how to make their own chocolate creations under the guidance of an expert chocolatier. Kids will love getting hands-on and making their own chocolate bars, truffles, and other delicious treats.

The museum also offers a range of tastings, including different types of chocolate from around the world and a range of chocolate-based desserts and beverages. Kids will love tasting the chocolates and trying out new flavors and textures.

In addition to the chocolate-making workshop and tastings, the museum features a range of interactive exhibits, including a chocolate fountain, a 3D chocolate printer, and a virtual reality experience that takes visitors on a journey through the history of chocolate.

chocolate museum prague

Where should the family stay in Prague?

We have just told you about fantastic family activities in Prague. But have you given any thoughts about where to stay in Prague? When you travel with kids, it is important to make things as easy as possible. That is why we will include the names of three hotels in Prague that will make exploring Prague all the more fun and easier.

Novotel Praha Wenceslas square

The hotel has a perfect location in the center of Prague a few minutes from the Wenceslas square. They have family rooms available, a fantastic view from the rooftop terrace, and a swimming pool that the kids can use to relax in between the different sightseeing programs. The hotel also has a fitness room and a wonderful breakfast available.

Family friendly hotel in prague

Wellness hotel Olsanka

This hotel isn’t in the center, but if you like to travel by tram, you can get to the old town within 10 minutes. The hotel is made for sports lovers as it has indoor swimming pools, courts for badminton, table tennis possibilities, a fitness center, and much more. This is a cheap hotel compared with many others in Prague, so if you don’t mind living outside the city center, this might become a big hit with the entire family.

sports hotel prague

Mordecai 12 Apartments

It is nice to live in a hotel, but for a family on a trip, it is often way better to live in an apartment where they have their own fridge, can cook their own food, and run by their own timeline in a better way. Mordecai 12 Apartments in Prague is ideal for such travelers. The apartment is located centrally in Prague, not far from the Old Town Square, the Charles Bridge, and other important locations in the old town.

family friendly apartment prague

What should the family eat in Prague?

If you come with kids to Prague, you might not visit the most expensive and finest restaurants in Prague. You eat because you are hungry, and the most important is to eat something that is prepared quickly and that you know everyone will enjoy.

Maybe you dislike fast food, but it is nice to know that you can find many fast-food restaurants in Prague. As a result, you can easily eat a Big Mac at McDonald’s or a crispy chicken at KFC if that is what the family prefers.

If you visit a more serious restaurant, several meals are still suitable for children. Italian restaurants are considered family-friendly as they serve pizza, pasta, and other popular dishes. If you end up in a traditional Czech restaurant, popular meals include the Wiener Schnitzel and the traditional Goulash. One of Prague’s most popular sweet pastries is Trdelnik, a cylindrical-shaped cake made by wrapping dough around a stick and roasting it over an open flame. It’s then rolled in sugar and cinnamon, making it a sweet and delicious treat that kids are sure to love.

trdelnik in prague

You are ready for a fantastic holiday with the entire family in Prague.

In conclusion, Prague is a great destination for families with kids, offering a range of attractions that combine history, culture, nature, and fun. Whether it’s exploring castles and parks, indulging in delicious food and cultural experiences, or learning about science and technology, there’s something for everyone in this beautiful city.

Where to go for a run in Prague?

Hey friends! Are you looking for some great places to go jogging in Prague? Then you’ve come to the right place! Prague is a beautiful city with so many amazing spots to run and get your heart pumping. In this article, we’ll give you a rundown on five of our favorite places for jogging in Prague.

Maybe you just want to exercise while in Prague? If you like the city, you should consider returning to Prague some other time to participate in the Prague marathon or to run a half-marathon. Until then, enjoy this list, where you can get suggestions for great places to run in Prague.

If you run a marathon in Prague, you will visit most of the locations in this list. If you just want to run a few kilometers, you can choose any of these areas. Do you have a lot of energy? Why not connect several of these locations and make it a long and solid exercise?

Where to jog in Prague?

Here you have five suggestions.

Stromovka Park

This is a huge park in the heart of Prague that’s perfect for jogging. There are tons of trails to choose from, so you can mix things up and explore different parts of the park. Plus, there are loads of trees and greenery, so you’ll feel like you’re in the middle of nature even though you’re in the city.

Letna Park

If you’re looking for a great place to get a panoramic view of Prague, Letna Park is your spot. There are plenty of trails here, and you’ll be able to see famous landmarks while jogging. It’s a great place to go if you want to get some exercise and enjoy the sights at the same time.

Vysehrad

This historic fortification is located on a hill in the city. Plenty of trails here are perfect for jogging, and you’ll get to see some amazing views of the city while you’re running. Plus, it’s a great place to go if you’re looking for a little bit of history and culture.

Riegrovy Sady Park

This is another great park in Prague that’s perfect for jogging. There are many trails to choose from, and there’s even a beer garden where you can grab a drink and relax after your run. It’s a popular spot for locals, so you’ll experience authentic Prague life while you’re here.

Prague Castle

This is one of the city’s most famous landmarks and a great place to go jogging. The best place here is the Castle Gardens, but you will also have fun running up and down the stairs leading to the castle and in the streets surrounding the castle itself.

jogging in prague

Why is it important to warm up before jogging and to stretch afterward?

Warming up and stretching before and after jogging is important for a few reasons:

Injury prevention: A proper warm-up can help increase blood flow to your muscles and joints, reducing your risk of injury. Stretching after jogging can also help to reduce muscle soreness and stiffness.

Improved performance: A warm-up helps to get your body ready for physical activity by raising your heart rate and preparing your muscles for movement. Stretching after jogging can help maintain flexibility and prevent tightness, improving your overall performance.

Reduced risk of muscle imbalances: Jogging involves repetitive movements, which can lead to muscle imbalances. Stretching can help to correct these imbalances by targeting specific muscle groups and maintaining a balance between flexibility and strength.

Improved flexibility and range of motion: Regular stretching can help to increase your flexibility and range of motion, which can be especially important for jogging. A greater range of motion can improve your performance and reduce your risk of injury.

In short, warming up and stretching before and after jogging is important for injury prevention, improved performance, reduced risk of muscle imbalances, and improved flexibility and range of motion. So, be sure to make these activities a regular part of your jogging routine!


So there you have it, friends! Five of our favorite places for jogging in Prague. Whether you’re a local or just visiting, these spots will surely provide you with a great workout and some amazing sights. Happy jogging!

How to order products from Amazon to the Czech Republic? Shipping costs? VAT?

Have you found a product at Amazon that you want to buy? Do you have questions about ordering products from Amazon and delivering them to the Czech Republic? Do you need to pay VAT (import costs) on products ordered from Amazon? How can you order products on Amazon that are unavailable for shipping to the Czech Republic? We will answer all those questions and more in this article.

Amazon is one of the most famous online stores in the world. Not only is it cheap, but you can find almost anything in the different Amazon stores. Besides the well-known brands, you can also buy products created by and for Amazon, often cheaper than similar products from competitors and, in many cases, much better than the competitors. What can you do to order a Kindle and have it delivered to the Czech Republic? Or what if you want to buy a special perfume or a Louis Vuitton bag? Is it possible to order to the Czech Republic? How does it work?

Which Amazon store should you use for shipping to the Czech Republic?

There are three big Amazon stores, one in the United States, one in the United Kingdom, and one in Germany. If it isn’t obvious to you yet, you should definitely use the German Amazon store for orders to the Czech Republic. Why is that?

The Czech Republic is a border country with Germany. As a result, delivery of products ordered from Amazon in Germany is faster than products ordered from the United Kingdom or the United States. Even more critical are the VAT regulations. Since Germany is a part of the European Union, there is no VAT (import costs) on products ordered from the German Amazon store. As a result, the package will be delivered at no additional cost. On the other hand, if you order from the United States or the United Kingdom, the package might be held back in customs, and you have to pay the VAT before the package is delivered. As a result, it is a much slower and way more expensive solution.

We agree that ordering products from Amazon Germany to the Czech Republic is wise. But how do you place an order? What is the price of shipping? How to order products that Amazon doesn’t deliver to Prague and the Czech Republic?

How to order products from Amazon that cannot be shipped to the Czech Republic?

Let us say you want to order a Kindle from Amazon.de to Prague. You have found a perfect Kindle but suddenly realize it cannot be delivered to the Czech Republic. What can you do about that?

kindle doesn't ship to the Czech Republic

Many products on Amazon cannot be delivered to the Czech Republic. If you want to buy a Kindle, you can buy a Kindle available for international delivery or do the following.

 • Create a mail forwarding address in Germany with Mailboxde.
 • Use the Mailboxde address for your orders at Amazon.de. This will give you faster and cheaper delivery as the address is in Germany.
 • As the package arrives at your German address, you will immediately receive an email. Mailboxde will forward the package to your address in the Czech Republic and you can choose which company Mailboxde should use to send the package to your address in the Czech Republic (GLS, DHL, etc.)
 • Wait for the package to arrive at your address in the Czech Republic.

That is an easy way to order all sorts of products from Amazon.de to the Czech Republic, even though it isn’t available for direct delivery to the Czech Republic.

Is it expensive to use Mailboxde?
It isn’t very expensive for many reasons. The delivery costs aren’t especially high, and if you consider that you pay less shipping costs to Amazon.de in the first place, you might even end up paying less than you would be ordering directly from Amazon. It is possible to compound several packages into one, also helping you to reduce the shipping cost if you have multiple packages that you want to forward to the Czech Republic.

Our experience is that it takes 1-4 days for a package to be delivered to the Czech Republic after you tell Mailboxde to forward it to your home address. The price for forwarding a package with standard size and weight is often around 10 euros.

What if you want to order from Amazon.com or Amazon.co.uk?

Let us imagine that there is a product on Amazon.com or Amazon.co.uk that you desperately want to order and have it forwarded to your address in the Czech Republic. How can you solve that problem? Just like Mailboxde gives you an address in Germany, you can use a service named Shipito to get an American address and Forward2Me to get an address in the UK.

It is free to register with both sites, and you only pay as you receive a package and forward it to your address in the Czech Republic.

That’s it – you can now order products from Amazon to the Czech Republic.

You now know the answers to the most crucial questions about ordering from Amazon to the Czech Republic. If you have further questions or comments, use the comment field below. Until then, happy shopping!

What should I do in Prague in December?

Prague, the capital city of the Czech Republic, is a popular tourist destination all year round, but in December, the city is particularly special. The winter chill in the air, the frosty mist that often settles over the city, and the twinkling lights of Christmas decorations create a magical atmosphere.

Here are some suggestions for what to do in Prague in December.

Visit the Christmas markets.

One of the highlights of visiting Prague in December is the Christmas markets. There are several markets to choose from, including the Old Town Square, Wenceslas Square, and the markets in the Castle area. Here you can find a variety of handcrafted goods, warm drinks and food, and festive entertainment.

The Christmas markets normally open at the end of November or the start of December and remain open until January 6th (normally).

Explore Prague Castle.

Another must-visit landmark in Prague is Prague Castle, located on a hill overlooking the city. In December, the castle is open for visitors, and you can take a tour of the palace and its surrounding buildings, including St. Vitus Cathedral, the Old Royal Palace, and the St. George’s Basilica. Not only is it amazing to visit the castle, but the walk between the old town and the castle is a beautiful one in which you can walk across the Charles Bridge, the number one landmark of Prague.

Prague Castle

Join a guided walking tour.

To fully immerse yourself in the beauty and history of Prague, consider taking a guided walking tour of the city. Several options are available, including historical tours, food tours, and other sorts of tours. These tours offer a unique perspective on the city, and you’ll be able to see and learn about many of Prague’s famous landmarks and hidden gems.

Visit the National Museum.

Another great indoor activity in Prague is visiting the National Museum. This museum features a vast collection of historical, cultural, and scientific exhibits. It is a great place to escape from the cold and learn about the rich history of the Czech Republic. Sometimes we write about temporary exhibitions in the National Museum in our Prague Guide. Look at our Prague calendar to see if there are any special exhibitions on display during your stay in the Czech capital.

Enjoy a classical concert.

Prague has a long-standing classical music tradition, and there are many opportunities to enjoy a concert during your visit. Some popular venues include the Rudolfinum, the Estates Theatre, and the Municipal House. You will normally meet people on the street selling tickets to typical tourist concerts, so it is no problem buying tickets for such programs during your actual stay in Prague.

Try the local cuisine.

Czech cuisine is hearty and comforting, making it perfect for the chilly weather in December. Some popular dishes include goulash, dumplings, and roasts. Be sure also to try the local beers, as the Czech Republic is known for its high-quality brews. Which are the best beers in the Czech Republic? Click the link to read more about the most famous brands.

It is easy to find restaurants with available tables in Prague. But if there is one special restaurant you want to visit, book a table in advance. Since December is packed with tourists due to the Christmas markets, the most popular restaurants get fully booked quickly.

Would you like an even more interesting experience with local food and beer in Prague? Read more about our Beer Dinner where you can taste the strongest beer produced in the Czech Republic.

Take a river cruise.

To get a different perspective on the city, consider taking a river cruise along the Vltava River. During the winter months, the boats are covered and heated, making it a cozy way to see the city from the water. Some trips are available with food, others without food, some with audio guides, while some are just for relaxing and looking out the window. No matter which option you choose, a river cruise in Prague is recommended all year round.


In conclusion, there is no shortage of things to do and see in Prague in December. Whether you’re interested in history and culture, or just taking in the winter beauty of the city, there is something for everyone. With a little planning and preparation, you will have a memorable trip to one of Europe’s most fascinating destinations.

Watch the third season of Jack Ryan and enjoy the beautiful scenery from Prague.

The third season of the popular TV series Jack Ryan from Amazon Video was released before Christmas. It is the best season so far, especially due to the fantastic scenes recorded in Prague.

Jack Ryan has to travel all across Europe to stop an imminent attack from Russia upon Europe. Even though Jack Ryan starts by walking the streets of Athens, the most important city in the story is Prague. For this reason, there are lots of pictures of Prague and famous attractions throughout the third season of Jack Ryan.

The pictures above might not be very good, but it clearly shows that Prague is the story’s location. Those are screenshots from the first two episodes, but since Prague is a returning city throughout the season, you will also see more locations and pictures in the remaining episodes.

How is Prague involved in the story?

Prague and the Prime Minister of the Czech Republic are vital to the story from the first moment on. The Czech government is a close ally to the United States and NATO, and they are considering bringing more resources from NATO to the country. This isn’t something Russia likes, but while pretending to dislike it, central figures in Russia want this to happen. Why is that?

A Russian minister is killed in Prague during an official meeting with the Czech Prime Minister. This is a perfect excuse for Russia to blame the west and move troops toward the west. In the story, the Russians were the ones to kill their own Minister, and they did it all to give them an excuse to start a war with the west.

The incident wasn’t ordered by the Russian President, but by other leaders in the country and nationalists who desired to make the days return in which everyone feared Russia.

There are lots of negotiations and events taking place in Prague through the season, making it worth watching from start till end.

Is Jack Ryan worth watching?

Do you like action series? Do you like Prague? If you answer yes to both questions, you should give Jack Ryan a chance. Would you like to read more about the series and the story before you make a final decision? You can read more about the third season of Jack Ryan and where you can stream it online in the IP Address Guide.

A visit to Prague cannot be exchanged with a TV series, but why not enjoy both? 2023 will be a fantastic year in Prague, with many upcoming events, festivals, and concerts. Look around in our Prague Guide to find inspiration and information.

The beer dinner has returned!

Over the years, we have helped thousands of people enjoy a fantastic three-course beer dinner in Prague. Unfortunately, COVID-19 showed up, and for almost two years, we could not arrange the popular dinner for our guests. Now we are happy to let you know that the program has returned, and you can once again book a fantastic three-course beer dinner in Prague through our website.

The beer dinner is legendary for many reasons. Not only can you taste the strongest beer in the Czech Republic, you will also eat three courses in which beer is one of the ingredients. In other words, this is a program for those in love with beer.

Would you like to enjoy the beer dinner? You can read the full menu, find more information, and book the program here.

The beer dinner is a fantastic program. But we can help you with other programs such as airport transfers, river cruises, and similar programs as well. Look around in our Prague Guide for more information and help.